Soutenez le PS

Adhérez au PS

Det socialistiska Projektet för år 2012

Det socialistiska projektets främsta mål är att åtgärda alla Frankrikes svårigheter som väntar att på en bättre lösning. Det gäller naturligtvis att minska landets finansunderskott men också att åtgärda bristen på innovation och sysselsättningsklyftorna, bristen på rättvisa och demokrati, och även Frankrikes avtagande inflytande i världen.
För att lyckas behöver vi inte bara lappa och laga på ytan. Förändringarna måste ske på djupet:
– Vi vill ha en ny ekonomisk, samhällelig och ekologiutvecklingsmodell som skall rusta upp Frankrike. Med tanke på risken för nedgång, föreslår socialisterna att ge den riktiga ekonomin prioritet framför finanssystemet, höja vår konkurrenskraft med staten som strateg, lägga fokus på skapande och innovation, stärka köpkraften och återkomma med en jämnare inkomstfördelning. Kampen mot uppsägningar och arbetslöshet får inte glömmas och visst vill vi också främja hållbart jordbruk och en progressiv energiomställning. Vi vill till slut ge EU möjlighet att konkurrera på lika villkor i globaliseringen.
– Vi vill bygga upp en verklig jämlikhet, återskapa valfriheten och återgå till ett rättvisare Frankrike. Nicolas Sarkozy har förvärrat orättvisorna och vi kommer att bekämpa dem. För att undvika fattigdom kommer vi att ge alla våra barn verktyg att förverkliga sig i livet. Vi kommer att garantera allas tillgång till hälsa, boende, och säkerhet. Vi skall garantera våra äldres plats i samhället. Vi kommer att återställa jämlikheten inför lag och skatt.

 

– Vi kommer att blåsa nytt liv i Frankrikes republikanska jämlikhetsideal och ge ny impuls till demokratin för att samla våra medborgare under dess fana. Nicolas Sarkozy har splittrat landet och skadat Republiken; därför kommer vi att återupprätta en Republik som är stolt över sina värderingar. I vårt samhälle kommer alla att ha rättigheter och skyldigheter. Vi skall lyfta fram samhällsansvar och medkänsla i en demokrati som respekteras eftersom den förtjänar det. Vi kommer att garantera säkerheten och ett effektivt och oberoende rättsväsende genom att ge detta nödvändiga resurser.

SKAPA ETT STARKT FRANKRIKE OCH FÖRESLÅ EN NY UTVECKLINGSMODELL

Sysselsättning, Konkurrenskraft, Investering, Skuldavskrivning. Vi skall återskapa ett land att räkna med

1 / För att stärka Frankrikes konkurrenskraft kommer vi att skapa en offentlig investeringsbank som investerar i forskning och innovation, ger stöd åt små och medelstora företag, förvarar andelar i strategisk verksamhet och lovande industribranscher. Länsfonder kommer att förvalta bankens medel i samråd med stat, län och förtroendevalda.

 

2/ För att återge ekonomin första rollen framom finanssystemet och reglera det finansiella systemet kommer vi att sänka bolagsskatten från 33 % till 20 % för företag som återinvesterar hela sin vinst och öka bolagsskatten ända upp till 40 % för sådana som prioriterar aktieägarnas utdelning. Vi kommer att införa en 0,05 % EU-skatt på finansiella transaktioner, kämpa för avskaffandet av skatteparadis och skilja bankens deponeringsverksamhet från deras investeringsverksamhet. Vi kommer att skapa ett europeiskt offentligt kreditvärderingsinstitut inom ramen för EU.

3/ För att Europas ekonomiska framåtskridande skall kunna gå framåt, kommer vi att föreslå våra partners att ge ut europeiska lån (eurobonds). Målet är att finansiera framtida investeringar (energiöverföringsnät, digitala nätverk, bioteknik …) och framtidens ledande industrier.

4 / För att främja ungdomssysselsättningen kommer vi att skapa 300.000 « Framtidsjobb » inom miljö- och social innovation.

5 / För att skapa en trygghet för löntagarna i yrkeslivet, kommer vi att skapa en professionell välfärd, där var och en har tillgång till ett eget utbildningstidskonto, så att varje person har tid att återgå till sina studier, förverkliga ett personligt projekt, ta hand om sin familj eller välja hur hon/han vill pensionera sig. Vi kommer att försvåra uppsägningar på grund av börsens upp och nedgångar och införa ekonomiska sanktioner för företag som samtidigt ger utdelningar till sina aktieägare.

6/ För att skydda Europas intressen, dess kunnande och löntagare i globaliseringen, och för att bättre reglera handeln, kommer vi att agera för ökade tullavgifter på produkter från länder som inte uppfyller internationella social-, miljö- eller hälsonormer.

7/ För att minska Frankrikes skuldsättning, kommer vi att anslå hälften av de finansiella marginaler vi uppnår till att minska skulder.

Jordbruk, miljö, energi: Ny modell för ett bättre liv

8 / För att uppmuntra miljövänligt beteende, kommer vi att göra mervärdesskatten « eko-anpassad” dvs. reducerad för icke-förorenande produkter och ökad för förorenande produkter.

9 / För att vår kost ska bli hälsosammare och för att jordbrukarna ska kunna leva av sitt arbete, kommer vi uppmana län och kommuner att köpa närproducerat från lokalt fiske och jordbruk (mjölk och mjölkprodukter, kött, frukt och grönsaker).

10 / För att komma ur av olje och kärnkraft beroendet, kommer vi att massivt utveckla energisparande och förnybar energi och kommer erbjuda våra EU partners att införa av en europeisk energipolitik. Redan 2012 kommer vi att organisera en nationell debatt om energiövergången.

Köpkraft, löner och pensioner: Göra livet billigare

11 / För att minska medborgarnas energikostnad, kommer vi att återinvestera en del av oljebolagens supervinster i subventioner för isolering, utveckling av förnybar energi och införande av progressiva priser för gas, el och vatten.
12/ För att stoppa de skenande bostadshyrorna, kommer vi att fastställa ett maxbelopp vid första uthyrningen eller för vidareuthyrning, särskilt inom områden med fastighetsspekulation. Vi kommer även att finansiera uppförandet av 150.000 sociala bostäder per år.
13/ För att förverkliga lika lön mellan män och kvinnor kommer vi att se till att enbart de arbetsgivare som uppfyller villkoret om likalön får nedsatta arbetsgivaravgifter.

14 / För att bäst hjälpa de unga vuxna i deras studier, boende, vård och tillgång till arbetslivet, kommer vi att skapa ett inkomstprövat studiebidrag för att trygga deras oberoende. Rätt att fortsätta  grundutbildningen kommer att ges till dem som lämnat skolan i förtid.

15 / För en rättvisare fördelning av välståndet till de löntagarnas förmån, kommer vi att anordna en årlig treparts konferens, och vi kommer att öka minimilönens köpkraft. Vi kommer att begränsa alltför höga lönerna, till exempel de rörliga ersättningarna som inte får överstiga den fasta lönedelen, löneskillnaderna från högst 1 till 20 i företag där staten är delägare. Vi vill också främja arbetstagare representation i styrelser eller kontrollorgansstyrelser och lönekommittéer.
16 / För pensionärer, kommer vi att återställa den lagstadgade pensionsålder till 60 år (vilket kommer att ge dem som börjat arbeta tidigt eller utövat tunga jobb möjlighet att arbeta vid den åldern). För den som går i pension vid 65 år ålder blir det ingen minskning av pensionsbeloppet.   Vi kommer att genomföra den pensionsreform som vi lovat våra landsmän som grundar sig på avtal samtidigt som vi vill trygga pensionssystemet framtida finansiering.

 

Sysselsättning, konkurrenskraft, Investeringar, skuldavskrivning: Skapa ett Frankrike som väger i världen

17 / För en rättvisare beskattning kommer vi att slå samman inkomstskatten och den allmänna socialskatten i en mer progressiv medborgerlig källskatt.

18 / För att uppgradera arbetets status kommer vi att se till att kapitalinkomster samt bonus och aktieoptioner omfattas av samma skattesats som arbetsinkomster, vilket inte är fallet i dag

BYGGA EN VERKLIG OCH RÄTTVIS JÄMLIKHET

Offentliga tjänster: Prioritera utbildning, vård och säkerhet

 
19 / För att alla unga ska lycka i sina studier, kommer vi att införa en ny överenskommelse mellan lärarna och samhället. Den ska fokusera på att elever ska klara sig igenom grundskola samt omarbeta schema och program. Vi vill ge alla möjlighet att inhämta samma kunskaper och färdigheter.  Lektionerna ska anpassas till var och en, den pedagogiska ledningen förbättras och läraryrket uppgraderas. Vi kommer att vidareutreda undervisningen och tillgången till kultur och idrott.

20 / För högre utbildning och forskning kommer vi att prioritera studieframgång i grundutbildningarna och förstärka de pedagogiska resurser. Självklart kommer vi att se till att anslå de resurser som behövs för att säkerställa oberoende och inflyttande inom lärargrupper, på laboratorier och högskolor.
21 / För att småbarn ska kunna förverkliga sig själva kommer vi att utveckla barnomsorgen och ge en undervisning från två årsålder.

22 / När det gäller sjukvården kommer vi att återge det allmänna sjukhusen en central ställning, och vi kommer att be unga privat läkare att börja sin karriär i områden med läkarbrist.
23 / För att förbättra omsorgen för de äldre som har svårt att klara sig själva, hemma eller på institutioner, kommer vi att be samhället om en extra insats. För att alla medborgare möjlighet till delaktighet i samhällslivet kommer vi att garantera att alla lagar innehåller bestämmande om stöd till funktionsnedsatta och vi kommer gradvis att höja bidragen till vuxna funktionsnedsatta.

24 / För att förbättra fransmännens säkerhet och det allmänna trygghet, kommer vi att stärka polisen och gendarmeriet. Vi kommer att skapa 10 000 tjänster för gendarmer och närhetspoliser. För ett mer effektivt rättsväsende, kommer vi höja resurser till tidigare nivå. Varje brottslig handling kommer att bemötas med en omedelbar, rättvis och proportionerlig reaktion.

SAMLA FRANSMÄNNEN OCH ÅTERUPPRÄTTA DET REPUBLIKANSKA IDEALET

25 / För att bekämpa diskriminering, kommer vi att generalisera anonyma CV, utan namn eller bild. Vi kommer dessutom att pröva ett system där polistjänstemännen sak utfärda ett intyg vid varje identitetskontroll.
26/ För att garantera jämställdheten och familjernas lika värde, kommer vi att alla par rätt till äktenskap och adoption.

27/ För en rättvis och effektiv invandringspolitik, kommer vi vart tredje år att rösta igenom en ram- och programmeringslag som skall utarbetas i samråd med arbetsmarknadens parter och kommunerna, vars roll är att ta emot och bidra till invandrarna och bidra till deras integration. Vi kommer att förstärka kampen mot arbetsgivare som använder illegal arbetskraft och mot människohandlare, samt upprätta ett riktigt mottagnings- och integrationsavtal som bygger på ömsesidiga förpliktelser och som lägger tonvikt på språkkunskaper och insikt om varje medborgares rättigheter och skyldigheter. Vi kommer att ge utländska medborgare kommunal rösträtt.
28 / För att förstärka maktbalansen, kommer vi att garantera rättsväsendets oberoende ställning. Domarnas karriärer får inte vara bundna till den politiska makten. Vi kommer att lagstifta för att säkerställa en effektiv mångfald i medierna och för att public services chefer inte längre kan utses av Republikens president.
29/ För att fördjupa demokratin, kommer vi att stärka parlamentets roll och införa en andel av proportionell representation i parlamentsvalet. Vi kommer att ändra
Författningsdomstolen så att den blir en äkta oberoende förvaltningsdomstol. Sedan kommer vi att slopa de offentliga medlen för samtliga politiska partier som inte uppfyller jämlikhetsmålet, vi kommer också att kämpa mot intressekonflikter och till slut kommer vi att ytterligare begränsa innehavet av flera folkvalda mandat.

30 / För att uppmuntra lokal demokrati och territoriell sammanhållning kommer vi att upphäva den av högern införda kommunreformerna, och vi kommer att inleda tredje fasens decentraliseringsreformer som skall garantera självständigt ekonomiskt och administrativt styre och gynna eftersatta områden. Vi kommer att inleda en ny förtroende- och utvecklingspakt mellan stat, län och kommun och verka för ett aktivt samhällsmedborgarskap. I de utomeuropeiska departementen vill vi subventionera bostäder, transport och infrastruktur för att stärka den ekonomiska utvecklingen och tillgången till arbetsmarknaden.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.